วัดอุณหภูมิ ความชื้น ขึ้น LINE NOTIFY

void Line_Notify(String message);

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D2

// Existing WiFi network
const char* ssid = “xxxxx”; // your wifi name
const char* password = “xxxxx”; // your wifi password

#define LINE_TOKEN “xxxxxxxxxxxxxxx” // LINE Notify token

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“Weather station by kittipongint!”);

dht.begin();

// Connect to your WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(“Connecting”);

// Wait for successful connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“”);
Serial.print(“Connected to: “);
Serial.println(ssid);
Serial.print(“IP address: “);
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println(“”);
}
void read_sensor() {
delay(600000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);

// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(f);
Serial.print(” *F\t”);
Serial.print(“Heat index: “);
Serial.print(hic);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(hif);
Serial.println(” *F”);

String message = “%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%20”;
// Send notificatin with LINE Notify
Line_Notify(message + t + “%C2%B0C”);
}

void loop() {
read_sensor();
}
void Line_Notify(String message) {
WiFiClientSecure client;

if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“connection failed”);
return;
}

String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += “Authorization: Bearer ” + String(LINE_TOKEN) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP8266\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += “Content-Length: ” + String(String(“message=” + message).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + message;

client.print(req);

delay(30);

// Serial.println(“—–“);
while(client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(‘\n’);
if (line == “\r”) {
break;
}
//Serial.println(line);
}
// Serial.println(“—–“);
}

 

ที่มา:https://kittipongint.com/weather-station-wemos-d1-mini/