ปัญหา Google Drive Backup and Sync บน Server 2008,2012

หลังจากติดตั้งโปรแกรม Google Drive บน Server แล้ว พบว่า  เมื่อ Sign in จะขึ้น

Error  You’re not connected to the internet

การแก้ไข ให้ เปิด Internet Explorer

เลือกรูป เฟืองมุมบนขวา

เลือกInternet Options

เลือก Advanced

ทืหัวข้อ Security

ให้ไปเลือก Use SSL 2.0,Use SSL 3.0 ,Use TLS 1.0,Usee TLS 1.1 ,User TLS 1.2

 

Reset Terminal license (Remote Desktop) on Windows 2008, 2008 R2 and 2012

While Windows installed with Terminal Server role it does work without License for 120 Days on trail license, where within 120 days if the License server is not Connected the server will stop accepting connection with below error and event ID

error no licence

EventID: 1128
Source: TerminalServices-RemoteConnectionManager

The RD Licensing grace period has expired and the service has not registered with a license server with installed licenses. A RD Licensing server is required for continuous operation. A Remote Desktop Session Host server can operate without a license server for 120 days after initial start up.

1128eventid

The official solution is to Activate the RDS/TS CAL License server and point the Server to License server with User/Device License and will be resolve the problem

But if you want to reset the timer and again avail 120 days grace time  here is the solution

The solution was to delete the REG_BINARY in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod
Only leaving the default.
regkey

Note: you must take ownership and give admin users full control to be able to delete this key.

After a reboot the server should be working again for another 120 Days

http://anilgprabhu.blogspot.com/2014/05/reset-trial-terminal-license-on-windows.html