เชื่อม Wifi บน Raspberry Pi OS โดยไม่มีจอ

สร้างไฟล์ชื่อ wpa_supplicant.conf ไว้ข้างนอก

country=TH # Your 2-digit country code
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
network={
ssid=”YOUR_NETWORK_NAME”
psk=”YOUR_PASSWORD”
key_mgmt=WPA-PSK
}