เชื่อม Wifi บน Raspberry Pi OS โดยไม่มีจอ

สร้างไฟล์ชื่อ wpa_supplicant.conf ไว้ข้างนอก

				
					country=TH # Your 2-digit country code
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1 
network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME"
psk="YOUR_PASSWORD"
key_mgmt=WPA-PSK
}
				
			

กรณีที่มีหลาย SSID 

				
					country=TH # Your 2-digit country code
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1 

network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME1"
psk="YOUR_PASSWORD1"
key_mgmt=WPA-PSK
id_str="ID_1"
priority=100
}

network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME1"
psk="YOUR_PASSWORD1"
key_mgmt=WPA-PSK
id_str="ID_2"
priority=99
}