ปัญหา Google Drive Backup and Sync บน Server 2008,2012

หลังจากติดตั้งโปรแกรม Google Drive บน Server แล้ว พบว่า  เมื่อ Sign in จะขึ้น

Error  You’re not connected to the internet

การแก้ไข ให้ เปิด Internet Explorer

เลือกรูป เฟืองมุมบนขวา

เลือกInternet Options

เลือก Advanced

ทืหัวข้อ Security

ให้ไปเลือก Use SSL 2.0,Use SSL 3.0 ,Use TLS 1.0,Usee TLS 1.1 ,User TLS 1.2