กู้ไฟล์จาก System Volume Information

Windows Explorer

Tool

folder Options

View

ติ๊ก Show Hidden files กับ Hide protected operting system

System Volume Information

ถ้าเข้าไม่ได้ ติด Access in denied

ไปแก้ Security ให้ permission เป็น Administrators เพราะของเดิมมีแต่ System

อีกตัวคือ แก้ Auditing ให้ Administrators Full Contrtol

อย่าลิม Replace all child object ทั้งคู่

เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถเข้าไปดู ใน folder ต่างๆ ว่ามี file ที่ต้องการอยู่หรือไม่ ชื่อจะไม่เหมือนเดิมแต่ ext จะแสดงอยู่