ไฟล์อัพเดท MS17-010 สำหรับผู้ดูแลระบบ Windows Server

ไฟล์อัพเดท MS17-010 สำหรับผู้ดูแลระบบ Windows Server

Windows Server 2003 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x86-custom-enu_f617caf6e7ee6f43abe4b386cb1d26b3318693cf.exe

Windows Server 2003 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211.exe

Windows Server 2008 SP2 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu

Windows Server 2008 SP2 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu

Windows Server 2008 R2 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows6.1-kb4012215-x64_a777b8c251dcd8378ecdafa81aefbe7f9009c72b.msu

Windows Server 2012 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8-rt-kb4012214-x64_b14951d29cb4fd880948f5204d54721e64c9942b.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows8-rt-kb4012217-x64_96635071602f71b4fb2f1a202e99a5e21870bc93.msu

Windows Server 2012R2 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows8.1-kb4012216-x64_cd5e0a62e602176f0078778548796e2d47cfa15b.msu

Windows Server 2016 64bit

CU: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x64_ddc8596f88577ab739cade1d365956a74598e710.msu

Delta Update 03/2017: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x64_delta_24521980a64972e99692997216f9d2cf73803b37.msu

ไฟล์อัพเดท MS17-010 สำหรับผู้ใช้งาน Windows Desktop

ไฟล์อัพเดท MS17-010 สำหรับผู้ใช้งาน Windows Desktop

Windows XP SP3 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-enu_eceb7d5023bbb23c0dc633e46b9c2f14fa6ee9dd.exe

Windows Vista 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu

Windows Vista 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu

Windows 7 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows6.1-kb4012215-x86_e5918381cef63f171a74418f12143dabe5561a66.msu

Windows 7 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows6.1-kb4012215-x64_a777b8c251dcd8378ecdafa81aefbe7f9009c72b.msu

Windows 8 32bit

Secyrity Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu

Windows 8 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu

Windows 8.1 32bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8.1-kb4012213-x86_e118939b397bc983971c88d9c9ecc8cbec471b05.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows8.1-kb4012216-x86_d4facfdaf4b1791efbc3612fe299e41515569443.msu

Windows 8.1 64bit

Security Only: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349.msu

Monthly Rollup: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows8.1-kb4012216-x64_cd5e0a62e602176f0078778548796e2d47cfa15b.msu

Windows 10 32bit

Build Version 1507, LTSB: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x86_8c19e23de2ff92919d3fac069619e4a8e8d3492e.msu

Build Version 1151: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013198-x86_f997cfd9b59310d274329250f14502c3b97329d5.msu

Build Version 1607: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x86_8b376e3d0bff862d803404902c4191587afbf065.msu

Build Version 1607 Delta Update 03/2017: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x86_delta_13d776b4b814fcc39e483713ad012070466a950b.msu

Windows 10 64 bit

Build Version 1507, LTSB: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773.msu

Build Version 1511: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013198-x64_7b16621bdc40cb512b7a3a51dd0d30592ab02f08.msu

Build Version 1607: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x64_ddc8596f88577ab739cade1d365956a74598e710.msu

Build Version 1607 Delta Update 03/2017: http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4013429-x64_delta_24521980a64972e99692997216f9d2cf73803b37.msu

 

ที่มา:http://www.itsesa.com/news/update-ms17-010-wannacrypt.html

yahoo mail to outlook 2010

IMAP

incoming server:imap.mail.yahoo.com

outgoing server:smtp.mail.yahoo.com

ตั้ง SMTP Server  Auth (ลองไม่ Auth ดูถ้าส่งได้ก็ไม่ต้องใส่)

Advanced

IMAP Port 993  SSL

SMTP Port 25 AUTO

 

ESP8266/NodeMCU Deep Sleep

dsleep() function accepts microseconds as its parameter (1,000,000 microseconds = 1 second), and the multiplication performed inline here is just to make it clearer that we’re sleeping for 15 minutes total. With the current 1.5.1 SDK, the maximum value accepted is 4,294,967,295, which is about 71 minutes. Earlier SDK versions had a lower limit, closer to 35 minutes. One common way to extend this is to maintain a counter in NVM (i.e., Flash or RTC Memory), and increment the counter each time that the device wakes up. If it reaches a certain threshold, then do the work, otherwise go back to sleep.

node.dsleep(15 * 60 * 1000000)

In this case, you don’t need to connect GPIO16 to the RESET pin, and you don’t need to specify an alarm value when calling dsleep(). Or, rather, use a value of zero to specify that the ESP should sleep forever (until reset, that is):

node.dsleep(0)
1
node.dsleep(0)
This permits very long idle periods (hours, days, or weeks possible) so long as you have a reliable method of waking the device up by triggering the RESET pin.

ที่มาhttps://blog.falafel.com/esp8266nodemcu-deep-sleep/

Deep Sleep for the ESP8266 ESP-01

Because the ESP-01 does not have the necessary pin exposed for Deep Sleep (GPIO 16) we will need to do some surgical soldering on it.
We need to solder a very thin piece of wire from the reset pin to one of those very small pads on the esp chip.

Don’t worry, it’s a lot easier than it looks.

Get the piece of wire, solder it on the reset pin, tin the other end and bend it into position
What I did next is applying head somewhere near the end of the wire, this melted the solder on the wire and on the pad and I got a connection. Easy peasy.

You will also need to remove at least the red LED to lower consumption.

I have also added some hot glue on top of the wire, it’s quite easy to pull it away together with the esp’s pad otherwise.

ในขั้นตอน จะมีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

– try to connect to wifi, if fail start in config mode
– read dht22 data
– post dht22 data to cloud

– go to sleep
– awake and repeat

 

ที่มาhttps://tzapu.com/minimalist-battery-powered-esp8266-wifi-temperature-logger/

 

วัดอุณหภูมิ ความชื้น ขึ้น LINE NOTIFY

void Line_Notify(String message);

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D2

// Existing WiFi network
const char* ssid = “xxxxx”; // your wifi name
const char* password = “xxxxx”; // your wifi password

#define LINE_TOKEN “xxxxxxxxxxxxxxx” // LINE Notify token

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“Weather station by kittipongint!”);

dht.begin();

// Connect to your WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(“Connecting”);

// Wait for successful connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“”);
Serial.print(“Connected to: “);
Serial.println(ssid);
Serial.print(“IP address: “);
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println(“”);
}
void read_sensor() {
delay(600000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);

// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(f);
Serial.print(” *F\t”);
Serial.print(“Heat index: “);
Serial.print(hic);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(hif);
Serial.println(” *F”);

String message = “%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%20”;
// Send notificatin with LINE Notify
Line_Notify(message + t + “%C2%B0C”);
}

void loop() {
read_sensor();
}
void Line_Notify(String message) {
WiFiClientSecure client;

if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“connection failed”);
return;
}

String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += “Authorization: Bearer ” + String(LINE_TOKEN) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP8266\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += “Content-Length: ” + String(String(“message=” + message).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + message;

client.print(req);

delay(30);

// Serial.println(“—–“);
while(client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(‘\n’);
if (line == “\r”) {
break;
}
//Serial.println(line);
}
// Serial.println(“—–“);
}

 

ที่มา:https://kittipongint.com/weather-station-wemos-d1-mini/

MMC Error CSLID: FX:{18ea3f92-d6aa-41d9-a205-2023400c8fbb}

เป็นใน windows 2008 ขึ้นว่า MMC could not create the snap-in CSLID: FX:{18ea3f92-d6aa-41d9-a205-2023400c8fbb}

สาเหตุเกิดจาก

This problem occurs if the .Net Framework 3.0 feature is not enabled and an update for .net framework 3.5SP1 is installed (which could be through the windows update or through a deployment tool).

The command removes the entries added in the machine.config during Framework updates.

การแก้ไข

To fix the problem, run the following command:

c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\WFServicesReg.exe /r /b

After running the command enable the feature .net framework 3.0 under Add features in Server Manager.

Open Server Manager
Select Features
Click on Add features
Select the check box for .Net Framework 3.0
Click Next and follow the steps to complete the Add Features Wizard

If these steps do not alleviate the issue, carry out the following steps to replace the Machine.config file with a known good version:

1. Navigate to C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG

2. Rename Machine.config to Machine.config.old

3. Copy Machine.config from a known good server.

ใกล้ บอย โกสิยพงษ์

ต่างคนต่างใจและต่างความฝัน เปิดใจให้กันและกันดีไหม
รับรู้เป็นสองทาง ระหว่างใจและใจ แม้ว่าเรานั้นห่างกันเพียงไหน

เราก็จะใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ
ใกล้เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังแค่ไหน ยิ่งใกล้ข้างในหัวใจ

แม้วันเวลาจะมาเปลี่ยน แม้มีกำแพงกรอบความคิด
ขอเพียงใจเราไม่ยึดติด ก็คงไม่มีอะไรกั้นเราไว้

เพราะเราจะใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ
ใกล้เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังแค่ไหน ยิ่งใกล้ข้างในหัวใจ

ใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ
ใกล้เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังแค่ไหน ยิ่งใกล้ข้างในหัวใจ

ใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งใกล้ เข้าไปข้างในหัวใจ
ใกล้เข้าไปข้างในหัวใจ ยิ่งพูดยิ่งฟังแค่ไหน ยิ่งใกล้ข้างในหัวใจ

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) – เพชร โอสถานุเคราะห์

ฉันไม่ใช่ผู้ วิเศษ
ที่จะ เสกปราสาทงามให้ เธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช
ไม่มี ราชรถเลิศ เลอ
แต่ฉันมีใจพิเศษ
จะพาเธอผ่าน คืนนี้ ไป
ฉันเป็น เพียงผู้ชาย
คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
..โอบกอดฉันไว้
หลับตาผ่อนคลาย ให้ สมฤดี
เราจะบินหนี
ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่
ดาวพราวดั่งฝัน
กลางคืนยาวนาน รานหัว ใจ
ปล่อยความเหงาไป
ทอดทิ้งใจ
รักจะพาแต่เราไปสองคน
..ฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่
ร่ำรวยจ่ายเงินเร็วร้อน แรง
ไม่มีอำนาจใด
ประหนึ่งเจ้าชาย จะสำ แดง
มีเพียงหัวใจ
จะพาเธอผ่าน คืนนี้ไป
ฉันเป็น เพียงผู้ชาย
คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
(Solo….)
..โอบกอดฉันไว้
หลับตาผ่อนคลาย ให้ สมฤดี
เราจะบินหนี
ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่
ดาวพราวดั่งฝัน
กลางคืนยาวนานรานหัว ใจ
ปล่อยความเหงาไป
ทอดทิ้งใจ
รักจะพาแต่เราไปสองคน

..ไม่ใช่ผู้วิเศษ
เป็นเพียงผู้ชาย
ที่ใจมั่นรักเธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช
มีเพียงหัวใจ
ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ
..ไม่ใช่ผู้วิเศษ
เป็นเพียงผู้ชาย
ที่ใจมั่นรักเธอ
ไม่มีฤทธิ์เดช
มีเพียงหัวใจ
ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ..

Wall in your heart – Shelby Lynne

วันนี้พบโทรศัพท์ เก่า 3315 หวนนึกถึงโฆษณาของ ORANGE ที่มีสโลแกนที่ผมจำได้ถึงทุกวันนี้

“พูดกันมากขึ้น ฟังกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น”

ส่วนเพลงต้นฉบับ

I feel your pain
I feel the rain
What happened to you
I can’t get to you
Cause there’s a wall
In your heart

That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart

I know your soul
I know I’m home
Just come here to me
I’ll let you run through me
Cause there’s a wall
In your heart

That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart
We’ll break down all the troubles we have found
And I’ll find a way to mend your broken pieces

We’ll hold hands and be friends
Until the end and our love will be forever
But there’s a wall
In your heart

That no one can get through
And it’s cold and it’s dark
And you don’t have a clue
But this wall it will fall
If it’s the last thing I do
I’ll get through this wall in your heart